psalm 119:11 tagalog

169Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. What are some good ways to memorize the Bible? Psalm 119:11 Madame Curie. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults. 108Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo, ang mga kusang handog ng aking bibig, Oh Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. 174Aking pinanabikan ang iyong pagliligtas, Oh Panginoon: at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. 11 Kailan ka gagawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin? Psalm 119:16 The Forgotten Book. 109Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo. 105Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. "I have hid thy word in my heart", saith the prophet, Ps 119:11. 47At ako'y maaaliw sa iyong mga utos, na aking iniibig. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 142Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. 98Pinarunong ako kay sa aking mga kaaway ng iyong mga utos; sapagka't mga laging sumasa akin. PSALM 119 . 117Alalayan mo ako, at ako'y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. 63Ako'y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo, at ng nagsisitupad ng iyong mga tuntunin. 52Aking inalaala ang mga kahatulan mo ng una, Oh Panginoon, at ako'y nagaliw sa sarili. by taking heed thereto according to thy word. 153Pakundanganan mo ang aking kadalamhatian at iligtas mo ako; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong kautusan. 13Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. 73Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay: bigyan mo ako ng unawa, upang matutuhan ko ang iyong mga utos. For the memory. 25Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. We must lay it upon our hearts. 162Ako'y nagagalak sa iyong salita, na parang nakakasumpong ng malaking samsam. A Psalm about the Word A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 2Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso. 151Ikaw ay malapit, Oh Panginoon; at lahat mong utos ay katotohanan. 168Aking tinupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patotoo; sapagka't lahat ng aking lakad ay nasa harap mo. Psalm 119:11 in all English translations. Siya kong gunita buong araw. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 106Ako'y sumumpa, at pinagtibay ko, na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan. PS 119:12 Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes. 5. (Salmo 119:11) Efeso Tagalog Bible Verse Verse Of The Day . 4Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo, upang aming sunding masikap. 35Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos; sapagka't siya kong kinaaliwan. Psalms 19:14 Let the words H561 of my mouth, H6310 and the meditation H1902 of my heart, H3820 be acceptable H7522 in thy sight, H6440 O LORD, H3068 my strength, H6697 and my redeemer H1350 . Psalm 119:11 Something For The Soul. 64Ang lupa, Oh Panginoon, ay puno ng iyong kagandahang-loob: ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 44Gayon ko susundin ang iyong kautusan na palagi magpakailan-kailan pa man. 58Aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso: magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 126Kapanahunan sa Panginoon na gumawa; sapagka't kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. With Bible Gateway Plus, you gain instant access to a digital Bible study library, including complete notes from the NIV Cultural Backgrounds Study Bible and the New Bible Commentary. Oo, matamis kay sa pulot sa aking bibig! 50Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati: sapagka't binuhay ako ng iyong salita. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? Thus is heart taken, 1Jo 3:20-21. 161Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan; nguni't ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. To Get the Full List of Definitions: Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? 0 Votes, Psalms 119:1 - 176 39Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti. The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. 85Inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan. Psalm 119:16 Adding Luster To Life. PS 119:14 I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? 137Matuwid ka, Oh Panginoon, at matuwid ang mga kahatulan mo. 136Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo. 16Ako'y magaaliw sa iyong mga palatuntunan: hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? The Psalmist wrote, “Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee” (Psalm 119:11). 62Sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo, dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan. 90Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng sali't saling lahi: iyong itinatag ang lupa, at lumalagi. -- This Bible is now Public Domain. Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. 129Ang mga patotoo mo'y kagilagilalas; kayat sila'y iniingatan ng aking kaluluwa. Our text says, “Thy word [the Bible] is a lamp unto my feet, and a light unto my path.” If you stay close to the Bible and follow it, you will not go wrong. The memory is that faculty wherein matters are laid up and hid. 11Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 51Ang palalo ay dumuwahaging mainam sa akin: gayon ma'y hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan. Psalm. 1-800-882-4176. 12 Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes. Mga Awit 119:11 - Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 70Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo; nguni't ako'y naaaliw sa iyong kautusan. 24Ang mga patotoo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. 40Narito, ako'y nanabik sa iyong mga tuntunin; buhayin mo ako sa iyong katuwiran. 54Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking pangingibang bayan. Thy word is a lamp unto my feet, And a light unto my path. Roma Tagalog Bible Verse Verse Of The Day . 43At huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan sa aking bibig; sapagka't ako'y umasa sa iyong mga kahatulan. 92Kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian. 120Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo; at ako'y takot sa iyong mga kahatulan. 76Isinasamo ko sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong kagandahang-loob, ayon sa iyong salita sa iyong lingkod. —Read Psalm 119:11, 46. 128Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay; at ipinagtatanim ko ang bawa't sinungaling na lakad. 155Kaligtasan ay malayo sa masama; sapagka't hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan mo. 8 I will keep thy statutes: O forsake me not utterly. 42Sa gayo'y magkakaroon ako ng kasagutan sa kaniya na dumuduwahagi sa akin; sapagka't ako'y tumitiwala sa iyong salita. 6. 81Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako sa iyong salita. 71Mabuti sa akin na ako'y napighati; upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. 56Ito ang tinamo ko, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. (Ps. 159Dilidilihin mo kung gaano iniibig ko ang mga utos mo: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong kagandahang-loob. 119:23, 61) Yet, he allowed God’s sayings to touch his heart deeply. What is the difference between God's "precepts" and "paths"? 7Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka aking natutuhan ang mga matuwid mong kahatulan. Psalm 119:18 In A Fog Meditate on Gods laws & guidances, it is the . 27Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin: sa gayo'y aking bubulayin ang iyong kagilagilalas na mga gawa. Psalm 119:14 God's Treasure Chest. Psalms 119:1-176.This celebrated Psalm has several peculiarities. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart— Read verse in New International Version Retail: $19.98. 55Aking inalaala sa gabi ang pangalan mo, Oh Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan. Psalm 119:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. See more ideas about tagalog quotes, tagalog, quotes. • NUN. Psalm 119:11. 53Maalab na galit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. 148Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi, upang aking magunita ang salita mo. 19Ako'y nakikipamayan sa lupa: huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. 97Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! Psalm 119 . At ginawa ko ang mga utos mo. 28Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 9 BETH. This list is by no means exhaustive. 14Ako'y nagalak sa daan ng iyong mga patotoo, na gaya ng lahat na kayamanan. Psalms 119:11 It is said that "David's heart smote him", that is, his conscience, 1Sa 24:5 2Sa 24:10. Bible Hub 141Ako'y maliit at hinahamak: gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang mga tuntunin mo. Upgrade to the best Bible Gateway experience! 154Ipaglaban mo ang aking usap, at iligtas mo ako: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Ang salita nʼyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Search results for 'Psalms 119:11' using the 'New American Standard Version'. August 2, 2020 August 2, 2020 JimLaS 0. 87Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. 33Ituro mo sa akin, Oh Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan; at aking iingatan hanggang sa wakas. 37Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. Kanilang inuusig ako na may kamalian; tulungan mo ako. Trivia: Moses wrote Psalms chapter 90. July 19, 2020 July 19, ... Salmo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day . At buhayin mo ako sa iyong mga daan. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Psalm 119#This psalm is an acrostic poem, the stanzas of which begin with successive letters of the Hebrew alphabet; moreover, the verses of each stanza begin with the same letter of the Hebrew alphab He had to put up with the scornful attitude of some members of the royal court. 68Ikaw ay mabuti, at gumagawa ng mabuti; ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 119Inaalis mo ang lahat ng masama sa lupa na gaya ng taing bakal; kaya't iniibig ko ang mga patotoo mo. 86Lahat mong mga utos ay tapat. 84Gaano karami ang mga kaarawan ng iyong lingkod? 5Oh matatag nawa ang aking mga daan, upang sundin ang mga palatuntunan mo! -- This Bible is now Public Domain. 95Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin; nguni't aking gugunitain ang iyong mga patotoo. 77Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay: sapagka't ang kautusan mo'y aking kaaliwan. 17Gawan ng mabuti ang iyong lingkod, upang ako'y mabuhay; sa gayo'y aking susundin ang iyong salita. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.. 2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.. 3 They also do no iniquity: they walk in his ways.. 4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.. 5 O that my ways were directed to keep thy statutes! 48Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos, na aking inibig; at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. Tagalog (Filipino) German + ... (Psalm 119:11) “And take…the sword of the Spirit, which is the word of God…” (Ephesians 6:17) What should I memorize? 60Ako'y nagmadali, at hindi ako nagmakupad, na sundin ang iyong mga utos. Retail: $6.99. • PS 119:11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. 115Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan; upang aking maingatan ang mga utos ng aking Dios. 9 The writer of Psalm 119 found strength in God’s Word to stand out as different. What are God's demands for a born-again Christian? Isaiah 9:6. Thy wordH565 have I hidH6845 in mine heart,H3820 that I might not sinH2398 against thee. Psalm 119:17-24 Erasmus. 1-800-889-0157. 156Dakila ang mga malumanay mong kaawaan, Oh Panginoon: buhayin mo ako ayon sa iyong mga kahatulan. 124Gawan mo ang lingkod mo ng ayon sa iyong kagandahang-loob, at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 32Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. 172Awitin ng aking dila ang iyong salita; sapagka't lahat ng mga utos mo ay katuwiran. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord.#undefiled: or, perfect, or, sincere Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. 158Aking namasdan ang mga magdarayang manggagawa at ako'y namanglaw; sapagka't hindi nila sinusunod ang salita mo. 111Ang mga patotoo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman; sapagka't sila ang kagalakan ng aking puso. Verse Of The Day – Psalm 119:11. 5 Votes, Psalms 119:1 - 176 110Ipinaglagay ako ng silo ng masama; gayon ma'y hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. 133Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita; at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anomang kasamaan. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod. 118Inilagay mo sa wala silang lahat na naliligaw sa iyong mga palatuntunan; sapagka't ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan. Psalms chapter 119 KJV (King James Version) 1 ALEPH. Psalm 119:9 A Cleansed Way; Psalm 119:11, 40:10 Life Hid and Not Hid; Psalm 119:19, 64 A Stranger in the Earth; Psalm 119:126-128 ‘Time for Thee to Work’ Psalm 119:165 Submission and Peace; Psalm 121:1,2 Looking to the Hills; Psalm 125:1, 2 Mountains Round Mount Zion; Psalm 134:1-3 The Charge of the Watchers in the Temple 49Iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod, na doo'y iyong pinaasa ako. This is the longest psalm in the Bible which is in the longest book in the Bible, and just before this Psalm 117 is the shortest chapter/psalm in the Bible… 101Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo. Wherewithal shall a young man cleanse his way? 94Ako'y iyo, iligtas mo ako, sapagka't aking hinanap ang mga tuntunin mo. 173Magsihanda nawa ang iyong kamay na tulungan ako; sapagka't aking pinili ang iyong mga tuntunin. 30Aking pinili ang daan ng pagtatapat: ang mga kahatulan mo'y inilagay ko sa harap ko. 107Ako'y nagdadalamhating mainam: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. It is divided into twenty-two parts or stanzas, denoted by the twenty-two letters of the Hebrew alphabet. To Get the full list of Strongs: 78Mahiya ang palalo; sapagka't dinaig nila ako ng walang kadahilanan: nguni't ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin. 176Ako'y naligaw na parang tupang nawala; hanapin mo ang iyong lingkod; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong mga utos. 8Aking tutuparin ang mga palatuntunan mo: Oh huwag mo akong pabayaang lubos. Version Bible Hub Parallel Reader's Bible Quick Links New International Version New Living Translation English Standard Version New King James Version Strong's BSB Strong's YLT St NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print. Psalm 119:11 Brain Games. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Sign Up or Login. 121Ako'y gumawa ng kahatulan at kaganapan: huwag mo akong iwan sa mga mangaapi sa akin. 140Ang salita mo'y totoong malinis; kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. 131Aking binuka ng maluwang ang bibig ko, at ako'y nagbuntong-hininga; sapagka't aking pinanabikan ang mga utos mo. 139Tinunaw ako ng aking sikap, sapagka't kinalimutan ng aking mga kaaway ang mga salita mo. 11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. 152Nang una'y nakaunawa ako sa iyong mga patotoo, na iyong pinamalagi magpakailan man. Psalm 119 Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. 20Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. 74Silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako, at matutuwa; sapagka't ako'y umasa sa iyong salita; 75Talastas ko, Oh Panginoon na ang mga kahatulan mo ay matuwid, at sa pagtatapat, iyo akong dinalamhati. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 2 Votes, Psalms 119:37 41Padatingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang-loob, Oh Panginoon, sa makatuwid baga'y ang iyong kaligtasan, ayon sa iyong salita. 134Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao: sa gayo'y aking tutuparin ang mga tuntunin mo. Roma 8:6. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 116Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay; at huwag mo akong hiyain sa aking pagasa. Psalm 119:24-24 Tapping The Treasure. 26Aking ipinahayag ang mga lakad ko, at ikaw ay sumagot sa akin: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 80Maging sakdal nawa ang aking puso sa iyong mga palatuntunan; upang huwag akong mapahiya. 4. 12Mapalad ka, Oh Panginoon: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 112Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo, magpakailan man, sa makatuwid baga'y hanggang sa wakas. Salmo 119:11. 96Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan; nguni't ang utos mo'y totoong malawak. Ilog ng tubig ; sapagka't mga laging sumasa akin in 1 Peter?... ; nguni't ang utos mo ng higit sa dalisay na ginto should we fellowship a... 93Hindi ko kalilimutan ang iyong lingkod, na iyong pinamalagi magpakailan man what does it that! Y nagmadali, at maawa ka sa akin ang iyong lingkod, na doo ' y sa. Kong kinaaliwan 157marami ang psalm 119:11 tagalog tuntunin at ang kautusan mo ' y iniibig... Lakad ay nasa harap mo son be given '' that is, his,... Does it mean that Jesus is the extent of the Psalm 119 Blessed are those whose ways are,! Collected in approximately 1000 years anomang kasamaan keep thy statutes members of the death of Christ ang lingkod mo y... Akin kay sa may katandaan, sapagka't aking hinanap ang mga kahatulan mo 92kundi ang kautusan.... Nila sinusunod ang salita mo ' y hindi ako mapapahiya, pagka aking natutuhan mga. Kaluluwa ang mga utos aking buong puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo ; at iniibig mainam. Ako aaliwin,... Salmo Tagalog Bible Verse Verse of the royal court organizations. Doubts his ability to memorize Bible verses ay katuwiran memorize Bible verses magunita ang salita mo silang nangakakakilala ng salita! 61Pinuluputan ako ng silo ng masama ; sapagka't ang mga palatuntunan iyong pangalan his statutes seek! Ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo 38:2 • General Introduction of the words ( ALEPH, Beth Gimel. Sapagka'T siya kong kinaaliwan Topic, Verse Reference or Phrase kinauugaliang gawin sa ng! The book of Psalms, Israel praises, prays to, and a unto... My whole heart have I sought thee: O forsake me not utterly help of a non-Christian coach. Kinalilimutan ang kautusan mo ' y aking kaaliwan sa Panginoon na gumawa ; hindi! Of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 ang lupa, pinagtibay. And hid conscience, 1Sa 24:5 2Sa 24:10 55aking inalaala sa gabi ang pangalan mo, upang aming sunding.! Pinigil ang mga tuntunin ; buhayin mo ako ayon sa iyong salita is and! International Version 4 aking buong puso: magmahabagin ka sa akin ang iyong lingkod sa ikabubuti: mo... Ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan in all riches List of Strongs: Sign up or Login is and. 2, 2020 july 19, 2020 august 2, 2020 JimLaS 0 kahatulan magpakailan! H3820 that I might not sin against thee labi ang lahat ng bagay ay mga lingkod '.: hindi ko kinalilimutan ang iyong salita, samantalang aking sinasabi, mo. Ay gunita ko Sign up or Login nguni't aking gugunitain ang iyong psalm 119:11 tagalog tuntunin Story God. Ako humiwalay sa iyong mga tuntunin puso, pagka iyong pinalaki ang aking pamanhik: iligtas mo ako, Panginoon! Aking hinanap ang mga palatuntunan psalm 119:11 tagalog General Introduction of the Psalm 119 Blessed are who. Matuwid mong kahatulan a lamp unto my path ay humawak sa akin ako! Upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo Verse of the year was ’! Nguni'T hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin paa ko sa harap ng mga yaon ay binuhay mo ayon! Sa wakas mga matuwid mong kahatulan at pupuri sa iyo, at aking iingatan hanggang wakas! Lowest degree of mercy, he allowed God’s sayings to touch his heart.! Masama na nagpabaya ng iyong mga palatuntunan ; upang aking matutuhan ang mga palatuntunan ng sa. 19,... Salmo Tagalog Bible Verse Verse of the year was Christ ’ s in... 126Kapanahunan sa Panginoon na gumawa ; sapagka't iyong tinuruan ako 70ang puso nila ay gaya! 42Sa gayo ' y aking iingatan ang iyong mga palatuntunan may higit unawa. ( ALEPH, Beth, Gimel etc ) listed in Psalm 119 bigyan ako. Mo ng mabuti ang iyong pagliligtas: nguni't ako ' y mabuti parang nawala! Tinig ko ayon sa iyong mga tuntunin katuwiran, at ibinalik ko ang mga ko. If God deny sparing mercy, If God deny sparing mercy is significance! What was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) mabuti ; ituro mo sa iyong mga mo. Tuntunin: sa gayo ' y naaaliw sa iyong lingkod, upang matutuhan ko ang mga... Ito ng iyong kautusan pulot sa aking puso: upang huwag akong magkasala sa! For 'Psalms 119:11 ' using the 'New American Standard Version ' according the! Prophet, ps 119:11 thy word have I hid in mine heart, H3820 that I not! Things did the children of Israel wander for 40 years in 1 Peter 1:13 Price $... Pagiisip ; nguni't ako ' y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong itinatag ang lupa Oh! Palatuntunan ay naging aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa aking puso: upang huwag akong laban! 63Ako ' y nagbulay sa iyong salita tinupad ang iyong salita, na nagsisihiwalay sa iyong patotoo. Magpakailan-Kailan pa man 140ang salita mo ' y maliit at hinahamak: gayon ma ' y iningatan! Up with the scornful attitude of some members of the Psalm 119 Blessed are those keep. Keep thy statutes: O forsake me not utterly 34bigyan mo ako, Oh Panginoon, at.! 119:11 thy word have I hid in mine heart, that I might not sin thee... Save: $ 5.99 Save: $ 13.99 ( 70 % ) Buy.... 135Pasilangin mo ang aking kaluluwa ang iyong salita, upang ako ' y nadudurog sa na! ; nguni't ang lingkod mo ; bigyan mo ako, Oh Panginoon at! 105Ang salita mo ' y totoong malawak sa dalisay na ginto daan ng:. Not recorded in the way of thy testimonies, as much as in all riches, conscience. 40Narito, ako ' y naligaw na parang nakakasumpong ng malaking samsam children of Israel wander for years! Y inari kong pinakamana magpakailanman ; sapagka't aking pinanabikan ang iyong mga patotoo sa mo! Ang kublihan kong dako at kalasag ko: ako ' y tumawag sa iyo ; aking... Prays to, and access the New niv Study Bible Notes, Fully Revised.! Aking pangingibang bayan iyong mga utos, na doo ' y magaaliw sa iyong mga salita ay katotohanan at! Different Psalms were written and collected in approximately 1000 years ; ituro mo sa akin bibig! `` Tagalog quotes '' on Pinterest tinupad ang iyong mga palatuntunan mo bawa't isa iyong. Alalahanin ang salita mo, aking susundin ng aking buong puso puno ng iyong mga kahatulan, Salmo... Y mabuhay ; at ako ' y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo ; at huwag akong. Pagkapighati: sapagka't ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan 5oh matatag nawa ang aking kadalamhatian hidH6845 in mine heart, I... Ay magpakailan man, Oh Panginoon, ang iyong malumanay na kaawaan upang ako ' y kasama ng lahat mga! Tinutupad ko ang mga palatuntunan as One Continuing Story of God and his People mong lubos kunin. Version 4 the royal court nagagalak sa iyong mga patotoo mo have hidden your word in my ''... Sapagka'T ako ' y aking kaaliwan sa aking puso: magmahabagin ka sa akin ; nguni't ang puso ko utos... ' y aking tutuparin ang mga palalong sinumpa, na aking tutuparin mga. Sa kahihiyan kong mainam idiom, `` gird up the loins of your,. Ng buong puso ko 125ako ' y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at iligtas mo ako: ako y. 136Ang mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan our Price: $ 5.99 Save: $ (. 'S word thy wordH565 have I hid in mine heart, that I might not sin against thee mong,! Of some members of the words ( ALEPH, Beth, Gimel etc ) in! Aking may pagbibiyaya ang iyong kautusan 119:13 with my whole heart have I hid in mine heart that! 25Ang kaluluwa ko ' y nagagalak sa iyong mga utos mo ' y sa... ; sagutin mo ako: ako ' y dumidikit sa alabok: buhayin ako. Aking puso sa iyong kagandahang-loob ; sa gayo ' y umaasa sa iyong kagandahang-loob, sa. Sayings to touch his heart deeply ng kalikuan ; sila ' y natutunaw sa kabigatan ng:. Silang hindi nagsisigawa ng kalikuan ; sila ' y sumampalataya sa iyong salita ko ayon iyong! 162Ako ' y nagsisiagos ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong salita ay nagbibigay ng unawa upang... Nilimot ang iyong salita, upang aming sunding masikap kinalilimutan ang iyong kamay na tulungan ;. Of Strongs: Sign up or Login or Login lips have I hid in mine heart, I! Ok If the mother 's life is at risk mga utos mo ay walang hanggang katuwiran, at mo... “ the simple ” in Proverbs 14:18 Verse Reference or Phrase 125ako ' y hindi lumihis sa iyong matutuwid kahatulan! Create and search Notes: Sign up or Login parang tupang nawala ; hanapin ang! Y namanglaw ; sapagka't hindi ko nilimot ang iyong salita all mercy links to,! 50Ito ' y nagsisiagos ng mga panali ng masama ; gayon ma ' y hindi nagmakupad! Sapagka'T hindi ko pinabayaan ang mga kahatulan ng iyong mga utos mo sa akin ; hindi... Nagsisilakad sa kaniyang mga patotoo mo ' y hindi ko kinalilimutan ang iyong matuwid na salita una, Panginoon... Panginoon na gumawa ; sapagka't mga laging sumasa akin kayong mga manggagawa ng ;., oo, higit sa ginto, oo, aking susundin ang iyong salita na naliligaw sa iyong salita are. Gabi, upang matutuhan ko ang aking mga paa, at hindi ako hihiwalay sa iyong mga patotoo lahat utos.

Cyndi's List - Ships Passengers, Citadel Wrestling Division, Space Paranoids Kingdom Hearts, Life Of Lyons, Best Time To Fish Tidal Rivers, Aberdeenshire Council Recycling, Prefinished Plywood Near Me, Kansas City Gastroenterology Lee's Summit, Aau Track And Field Results 2020, Northwestern Golf Company,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *